fbpx
ce7000 intro
fc9000 intro

intro

FC8600-60/-75/-100/-130/-160

Grit-rolling cutter with superior in its class

 • Chức năng được nâng cao và cho năng suất cao hơn
 • Cải tiến ARMS 5.0 để cắt chính xác cao 
 • Phần mềm ứng dụng cải tiến
 • Nâng cao hơn nữa để tăng usuability bằng chức năng mới sáng tạo

intro

CE6000-40 Plus / CE6000-60 Plus / CE6000-120 Plus

Tăng việc sử dụng dễ dàng và mới được phát triển phần mềm cung cấp hiệu suất và năng suất cao!

speed10037lcdforce441

intro

CE6000-120AP - Garment Cutting Plotter

 • Cấu hình công cụ kép cho cho máy cắt garment pattern 
 • Máy cắt đáng tin cậy/Chất lượng cắt
 • Hoạt động trực quan và dễ sử dụng

intro

 

 • Nạp và xử lý vật liệu liên tục, tự động
 • Phần mềm chuyên dụng bảo đảm chính xác sự liên kết của đường viền và hình ảnh in
 • Camera nhanh chóng phát hiện điểm đánh dấu 2 điểm để căn chỉnh
 • Thực hiện cắt nửa, cắt lỗ kim, cắt khuôn quảng cáo và cắt dòng đứt
Go to top