fbpx

main img

General

Tốc độ cắt tối đa là 750mm/s
Loại máy cắt để bàn với cost performance tuyệt vời

Máy cắt phẳng không chỉ sử dụng không chỉ sử dụng để cắt ký hiệu mà còn một loạt quy trình và ứng dụng công nghiệp. Tốc độ cắt tối đa 750mm/s thì hữu ích cho việc đạt năng suất cao.

icon3

*1:Đối với Macintosh, nó cần sử dụng 4 máy cắt mà phần mềm plug-in để minh họa.

Go to top