intro

FC8600-60/-75/-100/-130/-160

Grit-rolling cutter with superior in its class

  • Chức năng được nâng cao và cho năng suất cao hơn
  • Cải tiến ARMS 5.0 để cắt chính xác cao 
  • Phần mềm ứng dụng cải tiến
  • Nâng cao hơn nữa để tăng usuability bằng chức năng mới sáng tạo

intro

CE6000-40 Plus / CE6000-60 Plus / CE6000-120 Plus

Tăng việc sử dụng dễ dàng và mới được phát triển phần mềm cung cấp hiệu suất và năng suất cao!

speed10037lcdforce441

intro

CE6000-120AP - Garment Cutting Plotter

  • Cấu hình công cụ kép cho cho máy cắt garment pattern 
  • Máy cắt đáng tin cậy/Chất lượng cắt
  • Hoạt động trực quan và dễ sử dụng

 f mark

Go to top